07 Mar

Skribent Pär Heed

Stress på arbetsplatsen

Vad gör du när du misstänker eller ser att någon kollega visar tecken på att inte må bra?

Alla kan drabbas och gör det just nu! Chefen, någon av dina kollegor eller någon du är chef för.

Dessutom gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket rörande psykosocial arbetsmiljö från och med den 31 mars, 2016.

Nya föreskrifter rörande psykosocial arbetsmiljö

Från och med 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket AFS 2015:4.

Syftet med de nya föreskrifterna är att det ska bli ett mer tydligt och samlat regelverk om den psykosociala arbetsmiljön. I och med att regelverken samlas ihop upphävs några av de äldre föreskrifterna.

En anledning till att den nya föreskriften tagits fram är att arbetsrelaterade sjukdomar ökar. Orsaken anses vara hög arbetsbelastning, stress samt konflikter på arbetsplatsen.

Camilla Hagberg HR Office FactoryCamilla Hagberg,
ansvarig HR-tjänster, Office Factory

– Sjukskrivning hänförligt till psykisk ohälsa såsom psykisk utmattning (utmattningssyndrom) ökar. Syndromet beror ofta på en kombination av stressfaktorer både privat och på arbetsplatsen. Det är viktigt att uppmärksamma potentiella stressfaktorer både på arbetsplatsen och i hemmiljön.

Att vara ”stressad” är ingen sjukdom, utan en naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Stress i för stor mängd och under för lång tid kan leda till sjukdom, kroppslig såväl som psykisk.

Tecken på symptom som anses vara kriterier för just utmattningssyndrom kan vara: problem med sömn, minnet, hjärtklappning, brist på energi, trötthet, yrsel och ljudkänslighet. Symptomen kommer ofta smygande vilket gör att det både tar tid och är svårt att upptäcka utmattningssyndrom.

Forsakringskassan

Utmattningssyndrom ökar enligt Försäkringskassan

Enligt en rapport från Försäkringskassan ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk sjukdom för tredje året i rad. 2012 var siffran ca 48 000 och vid utgången 2014 var den drygt 71 000. (Det totala antalet sjukfall var drygt 180 000 år 2014.)

Av de psykiska sjukdomarna är utmattningssyndrom vanligast.

Hur hantera stress på arbetsplatsen?

För att hindra denna ökning behöver tidiga insatser göras. Om arbetsplatsen är en dominerande stressfaktor bör företagshälsovård och arbetsgivare tidigt agera för att göra en översyn av situationen. Är problemen hänförliga till närmaste chef är det viktigt att ge information till arbetstagarna vad man gör i en sådan situation.

Chefer med personalansvar måste ha högt på agendan att välmående arbetstagare är viktigt. Är det brist på fokus och förmågan är dåligt utvecklad att hantera den slags frågor måste kunskap hur man tar hjälp istället vara desto mer utvecklad. Höga sjuktal talar tydligt, men behöver i sig inte vara ett dåligt betyg till chefer i personalansvar men siffrorna och läget måste analyseras och hanteras.

Det kan vara svårt att få en uppfattning om hur alla på arbetsplatsen mår, detta oavsett om det är ett stort eller litet företag. Det är lätt att missa arbetstagare som lider i det tysta. Använd gärna medarbetarundersökningar som fylls i anonymt som ett kompletterande verktyg för att få en uppfattning om den psykosociala miljön på arbetsplatsen. Glöm dock inte göra uppföljning och koppla relevanta åtgärder till resultatet.

Om hemmiljön är en dominerande stressfaktor kan kanske arbetsgivaren ställa upp genom att vara flexibel sett till arbetstider, minska arbetsvolymen samt kanske också bidraga med tid och pengar till terapeutiskt stöd.

Oavsett om det är arbetsplatsen, hemmiljön eller, vilket är ganska vanligt, båda miljöerna som skapar stress kan det vara helt avgörande med en förstående och stöttande närmaste chef.

Närmaste chef har avgörandet i sin hand.

stress i arbetet

Närmaste chef som inte fungerar bra, stor arbetsmängd, liten överblickbarhet och möjlighet till påverkan av arbetssituationen är faktorer som var och en enskilt påverkar mycket negativt. Några tillsammans, eller alla, kan innebära att man mycket snabbt blir sjuk.

Bakom många sjukskrivningar gällande utmattningssyndrom finns stor mängd maktlöshet och desperation – i kombination. Till detta skall läggas en vilja att vara till lags, en önskan att uppfattas som duktig och stor svårighet att säga nej och att säga från. Om detta vet vi säkert idag.

För någon som är sjukskriven av psykisk ohälsa kan fobiska undvikandereaktioner gentemot arbetsplatsen lätt utvecklas och hjälp kan behövas för att bryta detta. Hjälpen kan vara så enkel att ta den enskilde ”under armen” och göra sällskap. Kanske kan möte utanför kontoret vara en start. Därefter ett möte där en eller flera nära arbetskamrater är med. Sakta med säkert minskas barriären. När väl undvikandet är brutet kan den sjukskrivne uppleva oerhörd lättnad och befrielse. Håll kontakt via mejl eller telefon med i förväg överenskommen regelbundenhet.

Rehabiliteringsarbete vid stress

Rehabiliteringsarbete handlar om att ändra livsstilen, lära sig hantera stress och att successivt återgå till ett normaliserat arbets- och privatliv. Att vara noga med rutiner, se till att få tillräckligt med sömn, ha något att prata med, försöka minsta oro genom god framförhållning samt att motionerna regelbundet är viktiga nycklar för framgång.

Var inte rädd som närmaste chef att ställa frågor om tecken finns som tyder på att arbetstagaren inte mår bra.

Vad gör du när någon inte mår bra

Undersök följande faktorer vid misstanke och tecken på att någon inte mår bra:

Närmaste chef – fungerar denne som den ska? Utgör denne ett stöd? Finns ett förtroende?

Överblickbarhet – har arbetstagaren möjlighet till överblick över arbetet?

Påverkan – har arbetstagaren möjlighet att påverka sin arbetssituation eller är det mycket som är oplanerat och händelsestyrt?

Hemmiljö – försök närma dig arbetstagaren och lyssna kring hur det är ställt på hemmaplan.

Var närvarande vid samtal och var även närvarande rent fysiskt på arbetsplatsen. Försök ge utvägar, alternativ och lösningar till arbetstagaren som inte mår bra.

Återigen, närmaste chef har avgörandet i sin hand och är den som är direkt ansvarig för att de andra faktorerna, kopplade till arbetet som nämns ovan i fetstil, skall fungera.

Enligt arbetsmiljöverket skall arbetsgivare

– Arbeta förebyggande mot ohälsa och skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Se till att anställda i chefsbefattning har kunskap och kompetens om hur man förebygger och hanterar ohälsosamma konflikter och kränkande behandling.

– Förebygg att ohälsosamma konflikter leder till ohälsa och klargöra att kränkande behandling inte accepteras. Exemplifiera vad det är klargörandet handlar om och se till att det finns rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras om det ändå uppkommer.

– Se till att arbetstagare har en rimlig arbetsbelastning och att de har resurser för att utföra arbetsuppgifterna. De skall också veta vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd att utföra sitt arbete.

– Se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos de anställda. Beakta förläggningen av arbetstid så att inte skevhet uppstår.

– Ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa kan ingå som en del av den arbetsmiljöpolicy som ska finnas enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I samband med att nya föreskriften träder i kraft 31 mars 2016 upphävs AFS 1980:14, AFS 1990:18, AFS 1993:17.

Hjälp med ditt strategiska arbetsmiljöarbete

Många ledningsgrupper, VD’s, och andra ledningspersoner sitter just nu och undrar hur de ska göra, vem de kan fråga i HR- och personalrelaterade frågor som till exempel hantering av stress och arbetsmiljö.

Det är bara att ringa mig så kan jag ge svar, tips och dela med mig av mina erfarenheter efter många år av praktiskt HR-arbete. Se mig som en kompetent vän kring detta område, HR. Det vi pratar om hanteras med sekretess.

Du når mig, Camilla Hagberg, ansvarig för HR-tjänster på Office Factory, direkt på telefon 08 – 400 212 45 eller e-mail camilla.hagberg@officefactory.se

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se