17 Nov

Skribent Pär Heed

Julledighet – vad gäller?

Juletid närmar sig!

Detta år infaller julafton en torsdag och givet att det är sju dagar mellan julafton och nyårsafton så infaller även nyårsafton en torsdag. För den som vill vara ledig en längre period kan mellandagarna 28/12, 29/12 och 30/12 komma ifråga. En period om 11 dagars sammanhängande ledighet kan då uppnås om ledighet beviljas.

Grunden för ledighet avseende julhelgen handla ofta om semesterledighet, föräldraledighet eller kompledighet. Det förekommer även att föräldralediga vill avbryta sin föräldraledighet för att istället ta ut semesterledighet under perioden.

Regler om semesterledighet finns i semesterlagen (Semesterlag 1977:480) och regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (Föräldraledighetslag 1995:584).

Julledighet

Kollektivavtal innehåller oftast regler om semester som både kan ersätta eller komplettera semesterlagens regler. Regler för kompledighet finns i kollektivavtal. Vid avsaknad av kollektivavtal finns istället interna policys.

Jul- och nyårsledighet – begäran om ledighet och ledighetsgrund

Camilla Hagberg Office Factory HR Camilla Hagberg, Office Factory

”Arbetsgivaren behöver ha policys som styr hur förfarandet om begäran av semester och avbrytande av föräldraledighet skall gå till respektive hanteras. I en personalhandbok kan information finnas om när senast en semesteransökan skall vara arbetsgivaren tillhanda. Eftersom ingen lagstiftning eller arbetstidslag stöder vad som gäller för helgdagsaftnar behövs även policy för detta.

Helgdagsaftnar

Kollektivavtal eller interna policys skall även styra vad som gäller för arbetstiden avseende nyårsafton, julafton, påskafton samt midsommarafton. Dessa dagar är inte helgdagar och räknas alltså inte som allmänna helgdagar i Sverige trots att det är dagar som vanligen firas i större utsträckning än deras respektive helgdag (nyårsdagen, juldagen, påskdagen och midsommardagen).

Det är arbetsgivarens och verksamhetens behov som styr på vilka dagar det behövs personal. Det gör att vissa företag inte kan ha kläm- eller helgdagar. Om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal innebär det att ex. julafton kan ses som vilken arbetsdag som helst.

Semesterledighet

Det är arbetsgivaren som beslutar om och när en arbetstagare kan vara semesterledig. Notera att arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagarna tar ut minst 20 semesterdagar under semesteråret. Detta kan få en påverkan gällande arbetsgivarens planering för julhelgen. Enligt semesterlagen 11§ skall arbetstagaren få besked om semesterbegäran beviljats eller ej senast två månader före semesterns början. Om det finns särskilda skäl, får besked lämnas senare, dock om möjligt senast en månad före semesterns början.

Avbrytande av föräldraledighet

Föräldraledighet skall ansökas två månader i förväg. Ledigheten får delas upp i högst tre perioder per kalenderår. Om arbetstagaren uppfyller dessa krav ges rätt till föräldraledighet, även för en period som infaller mellan jul och nyår. Arbetstagaren har rätt att avbryta sin föräldraledighet för att arbeta. Arbetsgivaren kan skjuta på återgången i högst en månad. Arbetstagaren har rätt att avbryta sin pågående föräldraledighet inför jul och nyår, dock går det inte att kräva att få ut semester denna period. Om detta avgör arbetsgivaren. (Ett beaktande bör göras gällande att arbetstagare som är föräldraledig ändå skulle vara ledig denna tid och då torde inte verksamhetsmässiga skäl finnas till att neka. Istället blir frågan en ren principfråga och dito policyfråga.)

Komptid

Arbetstagare kan ha ackumulerade arbetstidssaldon som utgör komptid. Komptid är kompensationstid för övertid- eller mertidsarbete och kan tas ut vid tillfälle som arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om. Arbetstagaren kan således önska uttag av detta saldo över julhelgen. Om det inte går att komma överens om när kompledigheten skall tas ut är det arbetsgivaren som avgör saken.

Planering för ledigheter

Ett bra sätt att planera ledigheter på är att involvera arbetstagarna i planeringen. Alla måste tänka solidariskt och rättvist när ”pusslet läggs”. Ju mer involvering desto större är sannolikheten till att lyckas få en julledighet som alla är nöjda med. Närmaste chef får dock inte abdikera som chef när planeringen görs. Fungerar inte den gemensamma planeringen måste den som är chef gå in och bestämma hur fördelningen skall se ut. Arbetsgivaren har sista ordet i frågan.

Planera i god tid!”

Hjälp med frågor rörande ledighet, semesterlagen eller föräldraledighetslagen?

Kontakta Office Factory AB, telefon 08-400 212 45.

DELA

SENAST PÅ TWITTER

"Dåliga it-system kostar miljarder https://t.co/2UR5fKQsvn"

Postadress: Box 30080 104 25 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 5, 3 tr Kontakt: Tel: 08-400 212 40 info@officefactory.se